News & Events

การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่

เนื่องจากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ไม่เกินจำนวนที่กำหนด ทางสมาคมฯจึงขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครในตำแหน่งต่างๆดังนี้
1. คุณณงชนา กลางสุข : นายกสมาคม
2. คุณสมบัติ กัญญาพันธ์ : อุปนายก
3. คุณศรันยา โอฬารชน : เลขาธิการ
4. คุณวรรณฤดี ทองเชิด : เหรัญญิก
5. คุณอำไพพรรณ ทานะ : วิชาการ
6. คุณยุพดี ประสานสมบัติ : ปฏิคม
7. คุณสุเมธี จิระรัตน์กุล : ประชาสัมพันธ์
8. คุณวาสินี มาลัยลอย : ทะเบียน
9. คุณสกลสุภา เวชวิฐาน : กรรมการ
10. คุณอานนท์ จันทะนุกุล : กรรมการ
11. คุณปฏิวัติ โชติมล : กรรมการ
12. คุณณัฐวีร์ พาครุฑ : กรรมการ
13. คุณนิพนธ์ สุประดิษฐอาภรณ์ : กรรมการ
14. คุณกาญจนา อินทะแสง : กรรมการ
15. คุณเกตุศิริ ทิพย์คำ : กรรมการ
ทั้งนี้คณะกรรมการชุดใหม่จะเริ่มทำหน้าที่เมื่อได้รับการจดทะเบียนแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการและจะประกาศให้ทราบต่อไปAddress : ห้องสวนหัวใจชั้น2 สถาบันโรคทรวงอก 74 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Phone : 02-354-5366
Fax : 02-354-5366
eMail : sctt.thailand@gmail.com